Jurusita / Jurusita Pengganti

21 Sep

 hidayat Nama : Hidayat
NIP : 19660717 199203 1 005
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Juru Sita
 
 soedarwoto Nama : Soedarwoto
NIP : 19680324 199303 1 005
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Juru Sita
 
 sulistiyono Nama : Sulistiyono, S.H
NIP : 19690627 199203 1 003
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Juru Sita
 
 
 puspita Nama : Puspita Primavita, S.Kom
NIP : 19830120 200912 2 001
TTL : Kendal 20 Januari 1983
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Juru Sita Pengganti
 
 sukisno Nama : Sukisno
NIP : 19631002 199003 1 003
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Juru Sita Pengganti
 
 evans Nama : M. Evans Firmansyah, S.H
NIP : 19870324 200604 1 001
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda / III/a
Jabatan : Juru Sita Pengganti
 
 muslim Nama : Muhamad Muslim
NIP : 19631118 198803 1 003
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Pengatur Tk.I / II/d
Jabatan : Juru Sita Pengganti
 
 slametriyadi Nama : Slamet Riyadi
NIP : 19680509 200604 1 001
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Pengatur Muda Tk.I / II/b
Jabatan : Juru Sita Pengganti
 
 tholib Nama : Abdul Mutolib
NIP : 19720416 200604 1 009
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Pengatur Muda Tk.I / II/b
Jabatan : Juru Sita Pengganti